اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن 

 

✅اصطلاحات حقوقی را بشناسيم:

 

 #انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

 

#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

 

#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

 

#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

 

#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

 

#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

 

#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

 

#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.

 

 

#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

 

#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

 

#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

 

#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

 

#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

 

#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

 

#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

 

#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

 

#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

 

#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

 

#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

 

#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

 

#صداق: مهر.

 

#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

 

#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

 

#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

 

#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

 

#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

 

#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

 

#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

 

#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

 

#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

 

#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

 

#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

 

#عین: اشیاء مادی مستقل.

 

#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

 

#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

 

#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

 

#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

 

#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

 

#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

 

#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

 

#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

 

#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

 

#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

 

#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

 

#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

 

#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

 

#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

 

#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

 

#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

 

#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

 

#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 

#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

 

#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

 

#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

 

#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است

https://t.me/adlkisheparsian